advocaat - overzicht van advocaat sites, verenigingen en informatie over advocaat 

 

 

 

 

Zebra verkeerstheorie cd-roms - toets uw kennis met deze oefen cd-rom
Rijexamen doen?

 

advocaat - Vindplaats.com


Advocaat gids nederland
overzicht advocaat kantoren, juridische adviesburos, advocatuur nieuws

Alle Advocaten
Alle Advocaten' is een electronisch zoeksysteem voor het vinden van advocaten. In een lijst worden de gevonden advocaten getoond, samen met het kantoor waar de advocaat werkzaam is, de plaats waar het kantoor gevestigd is en het telefoonnummer van het kantoor.

Orde van Advocaten
De Nederlandse Orde van Advocaten, waarvan elke advocaat bij inschrijving op het tableau krachtens de Advocatenwet lid wordt, dateert van 1952. Voor die tijd waren alleen de lokale Orden en hun Raden van Toezicht wettelijk geregeld. Er was wel een Nederlandse Advocatenvereniging, maar daarbij waren niet alle advocaten aangesloten. Anders dan de Orde had de Advocatenvereniging geen verordenende bevoegdheid. Zowel de landelijke als de lokale Orden in de negentien arrondissementen zijn publiekrechtelijke lichamen. Tussen de landelijke Orde en de plaatselijke Orden bestaat geen hiŽrarchische verhouding. De plaatselijke Orden zijn autonoom, hun bevoegdheden zijn in de Advocatenwet omschreven. Zij bevorderen ingevolge art. 26 "een behoorlijke uitoefening der praktijk en zijn bevoegd tot het nemen van alle maatregelen die daartoe kunnen bijdragen". Die taak is nader en bondig uitgewerkt in de tien Ordedoelstellingen die de Algemene Raad in 2000 heeft ontwikkeld.

Geschillencommissie Advocatuur
U heeft een geschil met uw advocaat. Samen komt u er niet uit. Als u met uw advocaat heeft afgesproken dat eventuele geschillen door de Geschillencommissie Advocatuur beslist kunnen worden of als u dat alsnog afspreekt, kunt u het geschil aan de Commissie voorleggen. Behalve voor het indienen van een geschil kunt u bij de Commissie ook terecht met een vordering tot vergoeding van schade van maximaal € 10.000,-. De Geschillencommissie bestaat uit drie leden: een voorzitter (rechter) aangezocht door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), een lid voorgedragen door de Consumentenbond en een lid voorgedragen door de Nederlandse Orde van Advocaten. Hoewel de Consumentenbond en de Nederlandse Orde van Advocaten een lid van de Commissie voordragen, betekent dit niet dat zij tot taak hebben het belang van de consument of van de advocaat te behartigen. Met andere woorden: alle leden zijn volstrekt onafhankelijk en onpartijdig.

Juridisch startpunt
Juridisch Startpunt is het ideale vertrekpunt voor bedrijven en particulieren die op zoek zijn naar juridische informatie op Internet.

Juridisch wetenschappelijk bureau
Een goed jurist is bij op zijn vakgebied. De enorme juridische informatiestroom maakt dat echter niet gemakkelijk. Welke recente jurisprudentie is voor mij van belang? Zijn er belangwekkende publicaties verschenen? Waar vind ik belangrijke juridische informatie op internet? Vragen die de juridische professional bekend voorkomen. Het Juridisch Wetenschappelijk Bureau (JWB) beoogt met haar producten in deze behoefte aan actuele en relevante informatie te voorzien.

Portill.nl
Portill.nl is ontstaan uit de samenwerking tussen Nederlandse universiteiten. Het doel van deze samenwerking is een volwassen Internetbibliotheek voor het juridisch-wetenschappelijke domein aan te bieden, primair gericht op het Nederlandse recht en secundair op het Europese en internationale recht.

Recht.nl
publiceert circa 40 juridische nieuwsberichten per week, verdeeld over 12 rechtsgebieden. Op deze pagina treft u een selectie aan. Daarnaast bevatten de rechtsgebieden van Recht.nl o.a. honderden links naar jurisprudentie, wetgeving, verdragen en juridische organisaties.

Het juridisch loket
Heeft u een juridisch probleem en behoort u tot de doelgroep dan is het Juridisch Loket de kortste weg   naar een oplossing. Professionele specialisten verhelderen uw vraag, is het een juridisch probleem of niet? Ze geven aan welke oplossingen mogelijk zijn en welke wegen u hiervoor kunt bewandelen. Het Juridisch Loket verstrekt informatie en advies om u meteen te helpen of verwijst u, indien nodig, naar andere instanties.

Rechtspraak.nl
Alle rechters in Nederland bij elkaar behandelen per jaar meer dan anderhalf miljoen zaken. Zij zijn onafhankelijk, maar wel gebonden aan het recht. De rechter moet zich houden aan de Grondwet en andere wetten, eerdere uitspraken (jurisprudentie), internationale verdragen, gewoonten en gebruiken. Dit zijn de bronnen van het recht.

Juridisch woordenboek
U bent op zoek naar de verklaring van een juridisch woord. Een dergelijk woord hoeft niet noodzakelijkerwijs juridisch te klinken, maar kan een normaal woord zijn met een juridische betekenis (bijv. 'gezag' of 'paardensprong'). Hier wordt de juridische betekenis verklaard. Lycaeus Juridisch Woordenboek wordt samengesteld door een redactie van professionals: professoren, docenten, advocaten, notarissen enz..

Vereniging informaticarecht advocaten
Op 24 februari 1995 werd de Vereniging Informaticarecht Advocaten (’VIRA’) opgericht, die zich ten doel stelt doel het bevorderen van deskundige beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van informaticarecht. De VIRA is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende "Specialisatie-vereniging" van informaticarecht advocaten. Advocaten, die lid zijn van de VIRA, voldoen aan een aantal zware eisen. De leden hebben de intensieve post-doctorale opleiding "Informaticarecht" van de Grotius Academie voltooid. Daarnaast beschikken zij over een langdurige praktijkervaring (tenminste zeven jaar), en houden zij zich ook daadwerkelijk met het informaticarecht bezig.

Vereniging voor letselschade advocaten
Letselschade-advocaten die lid zijn van de Vereniging LSA zijn minstens vijf jaar advocaat en hebben daarna een zware opleiding achter de rug die helemaal toegespitst is op letselschade. Een derde van hun praktijk bestaat uitsluitend uit letselschade, meestal meer. Zij moeten zich van de LSA verplicht nascholen. Daarom zijn LSA-advocaten het meest gespecialiseerd om voor U vergoeding van Uw letselschade te krijgen. Op deze site wordt uitgelegd, waarom een LSA-advocaat U de meeste kwaliteit biedt bij vergoeding van letselschade.

Vereniging van Milieurecht Advocaten
De Vereniging van Milieurecht Advocaten (VMA) is de vereniging van in Nederland gevestigde in het milieurecht gespecialiseerde advocaten; bij de leden van deze vereniging kunt u derhalve terecht voor deskundig juridisch advies en juridische bijstand inzake al uw vragen en problemen op milieugebied.

VFAS
VFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht. Een groot aantal van de aangesloten leden heeft zich bovendien gespecialiseerd tot advocaat-scheidingsbemiddelaar. De scheidingsbemiddelaar begeleidt mensen die in onderling overleg de gevolgen van een (echt)scheiding willen regelen. Oůk als de scheidende partners het (nog) niet met elkaar eens zijn hoe de regeling moet luiden.

Stichting Werkgroep Artsen-Advocaten
Rechtshulp voor slachtoffers van medische fouten, verkeers- en bedrijfsongevallen, geweld, bijtende dieren, enzovoort. Jaarlijks raken in Nederland vele duizenden mensen gewond door dit soort ongevallen. Kosten, gemiste inkomsten en menselijk leed zijn het gevolg. We spreken dan van letselschade. Vaak kan men die schade - ook smartengeld - vergoed krijgen, maar hoe, dat is de vraag.

VSAN
vereniging van onafhankelijke advocaten die zich sterk maakt voor een goede rechtsbijstand aan rechtzoekenden uit sociaal kwetsbare groepen in Nederland zoals: uitkeringsgerechtigden, werknemers, huurders, strafrechtelijk vervolgden, laagst betaalden, vreemdelingen. 60% van de Nederlandse burgers komt in principe voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking. Dat houdt in dat een deel van de kosten van een advocaat gedragen worden door de staat. Wel zult u een eigen bijdrage verschuldigd zijn en - daar knelt de schoen - die zijn onlangs ingrijpend verhoogd. Ook zijn aan het aanvragen van gefinancierde rechtshulp veel administratieve verplichtingen verbonden, waardoor het moeilijker wordt om een advocaat te vinden die u op die basis wil bijstaan.

Sociaal raadslieden
Sociaal raadsliedenwerk is een vorm van maatschappelijke dienstverlening die zich richt op kosteloze en laagdrempelige sociaal-juridische advisering aan 'gewone' burgers op een zeer breed terrein. In Nederland zijn er circa tachtig instelllingen - zowel instellingen voor maatschappelijke dienstverlening als gemeentelijke afdelingen - die deze dienstverlening aanbieden. De laatste vijf jaar vinden jaarlijks gemiddeld ruim 400.000 klantcontacten plaats en worden ruim 500.000 hulpvragen beantwoord. Naast de individuele hulpverlening houden sociaal raadslieden zich onder meer bezig met het signaleren van knelpunten in wet- en regelgeving.

Sociaal juridisch startpagina

Advocatenkantoor Van Renterghem (Eeklo, BelgiŽ)

Vindplaats

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Google
Web www.vindplaats.com

Home | Uw link toevoegen | Adverteren | Webhosting | Traffic | Email

 

Terug naar het hoofdmenu

 


Nedstat Basic - Free web site statistics

(C) UGA MEDIA PUBLISHING