azielzoekers - overzicht van azielzoekers sites, verenigingen en informatie over azielzoekers 

 

 

 

 

Zebra verkeerstheorie cd-roms - toets uw kennis met deze oefen cd-rom
Rijexamen doen?

 

azielzoekers - Vindplaats.com


Het COA
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers in opdracht van het ministerie van Justitie. Verdeeld over heel Nederland plaatst het COA asielzoekers in opvanglocaties totdat over hun asielaanvraag is beslist door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), en de rechter deze beslissing heeft getoetst. Het COA werkt in de opvang samen met andere organisaties, zoals VluchtelingenWerk Nederland en de Vreemdelingenpolitie. Het COA is een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie.

Inburgernet
InburgerNet streeft naar complete informatie over inburgering. Uitgangspunt is de informatie over het rijksbeleid, met de uitwerkingen in gemeenten, onderwijs- en welzijnsinstellingen en bij de toeleiding naar de arbeidsmarkt. InburgerNet staat open voor bijdragen over de uitvoering van het beleid.
InburgerNet wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie.

Samah
De Stichting Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers Humanitas (SAMAH) is een zelfstandige stichting onder de koepel van de landelijke vereniging Humanitas. SAMAH beoogt de positie en participatie van alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) en jong volwassen alleenstaande asielzoekers tot 21 jaar (ama's 18+) te verbeteren zodat zij de kans krijgen zich tot evenwichtige volwassenen te ontwikkelen.

Pharos
Pharos is het landelijke kenniscentrum voor vluchtelingen en gezondheid. Als kenniscentrum bevorderen we de gezondheid van vluchtelingen door de kwaliteit van de zorg aan hen te verbeteren. Dit doen we samen met vluchtelingen en organisaties in de zorg. We dragen specialistische, praktijkgerichte kennis over, zowel nationaal als internationaal.

Centrum 45 - Lin behandeling
Behandeling van langer in Nederland verblijvende vluchtelingen. In Nederland zijn inmiddels veel vluchtelingen die lang geleden hun vaderland hebben moeten ontvluchten. Zij deden dit vanwege de heersende politieke situatie, oorlogsgeweld, vervolging, vrijheidsberoving of gevangenschap met soms martelingen. Bij velen is er sprake geweest van ernstige bedreiging van het leven van henzelf of van naaste familieleden. Deze langer in Nederland verblijvende vluchtelingen hebben in de afgelopen jaren vaak veel moeilijkheden moeten overwinnen. Men moest in de Nederlandse samenleving, met een andere cultuur en met een andere taal, trachten te integreren en proberen daarin een bestaan op te bouwen. Bij velen uit deze groep uiten de eerder doorgemaakte traumatische ervaringen zich ook na tientallen jaren nog in klachten als nachtmerries, depressiviteit, beelden die zich steeds weer opdringen, gevoelens van angst en onveiligheid en problemen rond rouw en verlies. Ook kampt men soms met ambivalente gevoelens over terugkeer naar het vaderland.

Vluchtelingenwerk
VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Vluchtelingen die in Nederland aankomen, kunnen meestal niet terugvallen op een netwerk van familie of bekenden. Ze staan er alleen voor. De steun die VluchtelingenWerk Nederland hen biedt is daarom hard nodig. Duizenden vrijwilligers en betaalde medewerkers van VluchtelingenWerk bieden vluchtelingen dagelijks praktische begeleiding tijdens de asielprocedure en bij het opbouwen van een nieuw bestaan in de Nederlandse samenleving. Daarnaast zet VluchtelingenWerk Nederland zich in voor het vergroten van het draagvlak voor vluchtelingen en asielzoekers en een goed asiel- en integratiebeleid. Het asiel- en integratiebeleid wordt in toenemende mate bepaald door beslissingen in de Europese Unie. De inspanningen van VluchtelingenWerk Nederland om het vluchtelingenbeleid te be´nvloeden, richten zich daarom ook steeds meer op Europa.

Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving
Somvao heeft als doel om de belangen van de Somalische gemeenschap te behartigen en om haar leden te helpen bij het integreren in de Nederlandse samenleving.

NCB
Het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) is een onafhankelijke landelijke projectorganisatie. Vanuit de vestigingen in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam voert het NCB projecten uit en biedt het diensten en producten aan, gericht op het verbeteren van de positie van migranten in de Nederlandse samenleving. Volwaardige participatie van migranten is voor het NCB een voorwaarde om tot een samenleving te komen, waarin alle beschikbare krachten en talenten optimaal gebruikt worden. Om dat te bereiken dienen overheden, bedrijven en instellingen hun organisatie toegankelijker te maken voor migranten. De samenleving is immers sterk veranderd en de producten en dienstverlening moeten ook op de migranten worden afgestemd. Daarnaast moeten migranten beter worden toegerust om maatschappelijke mogelijkheden te kunnen benutten. Het NCB wil aan dit proces een concrete bijdrage leveren. Het NCB heeft ruim 25 jaar ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van projecten voor en door allochtonen op het gebied van arbeidsmarkt/werkgelegenheid, ondernemerschap, onderwijs, (gezondheids)zorg en welzijn en met het adviseren en begeleiden van bedrijven en instellingen op het gebied van interculturele communicatie en intercultureel personeelsbeleid. Tevens beschikt het NCB over een eigen uitgeverij en een Centrum voor Etnomarketing.

ASKV steunpunt vluchtelingen
In 1987 werden het ASKV (Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen) en het Steunpunt Vluchtelingen de Pijp opgericht. Dit naar aanleiding van de verharding van het asielbeleid. In 1989 fuseerde beide organisaties, waarna de stichting onder de naam ASKV/Steunpunt Vluchtelingen verder is gegaan. Het ASKV/SV steunt en begeleidt afgewezen, uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Onze steun bestaat uit solidariteitswerk, gericht op politieke veranderingen en op de openbaarheid. Een beperkte groep kunnen wij begeleiden door te bemiddelen in levensonderhoud, onderdak, medische zorg, rechtsbijstand, onderwijs en geestelijke steun.

Immigratiedienst
De IND is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die zich niet veilig voelen in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om au pairs, die tijdelijk in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren.

IOM
De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) werd in 1951 in Brussel opgericht door een aantal regeringen, waaronder de Nederlandse. Deze landen koesterden de wens een organisatie op te richten die zorg zou dragen voor ontheemden van de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels is de organisatie uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie met 91 lidstaten en 89 waarnemende landen en organisaties en richt zij zich op allerhande migratievraagstukken. IOM heeft vestigingen verspreid over de hele wereld, waaronder Nederland. De hoofddoelstelling van IOM is het wereldwijd bewerkstelligen van ordelijke migratie van personen die ondersteuning nodig hebben bij internationale migratie.

Vreemdelingenland
Vreemdelingenland is een onafhankelijke organisatie en stelt zich ten doel een belangrijke bijdrage te leveren aan de kennis van en meningsvorming over het Nederlandse en Europese vreemdelingenbeleid. Het verstrekt informatie, verricht onderzoek, initieert het debat, zet aan tot nadenken over het gevoerde beleid, aansluitend bij de behoefte en belangstelling van garantstellers en vreemdelingen. Het beheert een unieke website met meer dan 400 webpagina's en een intern informatiesysteem (met nog veel meer informatie dan op de website), verzorgt actuele informatie en documentatie, organiseert evenementen zoals Informatie Dagen voor toekomstige garantstellers en discussies. Vreemdelingenland komt op voor de belangen van garantstellers en vreemdelingen, pleit voor eerlijke, inzichtelijke en ge´ntegreerde aanvraagprocedures binnen redelijke termijnen voor alle direct belanghebbenden, pleit voor afschaffing van onredelijke bedingen, en die zich verzet tegen onredelijke gedragingen van wie dan ook. Zij verleent advies en bijstand aan garantstellers of aan een groep garantstellers van wie de belangen parallel lopen. Bij de belangenbehartiging vertegenwoordigt Vreemdelingenland het standpunt van de garantsteller. Tevens informeert Vreemdelingenland (aankomende) garantstellers over alles wat voor de betrokkene van belang kan zijn. Zij is dus bij uitstek de belangenbehartiger van de garantstellers. Ook vreemdelingen kunnen op Vreemdelingenland een beroep doen.

UAF
De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers bij hun studie en bij het vinden van werk door middel van geld, advies en begeleiding.

On file
On File is in 1996 opgericht op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), VluchtelingenWerk Nederland en Cultureel en Politiek Centrum De Balie. Sinds eind 2001 staat de organisatie bovendien open voor gevluchte schrijvers. Besloten werd tot oprichting van een zelforganisatie van en voor journalisten en schrijvers, omdat zij in geen van de bestaande organisaties terecht konden. Wie zijn lid ? Vluchtelingjournalisten zijn meestal ervaren journalisten, die enerzijds kampen met de typische problemen van alle vluchtelingen, en anderzijds zich slechts moeizaam een positie weten te verwerven onder hun Nederlandse vakgenoten en in de Nederlandse media. Een aantal vluchtelingjournalisten was in eigen land ook actief als schrijver, een aantal gevluchte schrijvers heeft zich vˇˇr of na de vlucht ook beziggehouden met journalistieke producties. Soms hadden ze in eigen land grote bekendheid verworven. In Nederland kampen ze met het probleem van een nieuwe taal die zich door hen slechts moeizaam laat bespelen.

OCIV BelgiŰ
Het OverlegCentrum voor Integratie van Vluchtelingen is een onafhankelijke, breed samengestelde organisatie die zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzet voor bescherming van vluchtelingen door belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en participatie.

VON
VON is een koepelorgaan van een groot aantal vluchtelingenorganisaties die ieder op eigen wijze hetzelfde doel nastreven: de bevordering van de participatie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving.
VON is belangenbehartiger en spreekbuis van vluchtelingen in Nederland en door de Wet Overleg Minderheden aangewezen als overlegpartner van de rijksoverheid namens vluchtelingen in Nederland. VON zorgt ervoor dat de stem van vluchtelingen gehoord wordt - door beleidsmakers, beleidsuitvoerders en deelnemers aan het publieke debat.

Stichting Inlia
INLIA, het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers, is een organisatie die zich inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood. INLIA is een netwerk van geloofsgemeenschappen, lokale kerken behorend tot velerlei denominaties, die zich allemaal hebben verbonden aan dezelfde uitgangspunten. Deze zijn verwoord in het document dat, naar de plaats van ontstaan in 1988, het Charter van Groningen wordt genoemd. Honderden geloofsgemeenschappen in Nederland maar ook in diverse andere Europese landen hebben deze tekst ondertekend, waarin zij partij kiezen voor vluchtelingen en asielzoekers in nood en elkaar steun en solidariteit beloven bij het bieden van hulp en zonodig opvang in noodsituaties.

Vluchtelingen in de knel
Vluchtelingen in de Knel? Sinds 1991 komt de Stichting Vluchtelingen in de Knel op voor de belangen van afgewezen, illegale vluchtelingen. Onze inzet komt voor uit de ervaring dat afgewezen vluchtelingen niet altijd een eerlijk proces hebben gehad, en de overtuiging dat juist zij niet aan hun lot mogen worden overgelaten. Naast afgewezen vluchtelingen ondersteunen wij tegenwoordig ook vluchtelingen die nog wachten op de uitslag van een procedure en rechtmatig in Nederland verblijven, maar toch geen opvang van de overheid krijgen ('Legaal op Straat') Wij helpen hen bij het vinden van huisvesting, scholing en medische zorg. Verder beiden wij juridische en mentale begeleiding.

Kiem
Het Integratiebeleid is al jaren gericht op het bijdragen aan de totstandkoming van een samenleving waarin ook de leden van etnische minderheidsgroepen actief en volwaardig kunnen participeren. De Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) van 1998 en de nota Criminaliteit in relatie tot de integratie van etnische minderheden (CRIEM) van 1997 hebben integratieproblemen en -vraagstukken op de politieke agenda gezet. Uitgebreide inburgeringtrajecten en preventieactiviteiten zijn hieronder uitgevoerd.  Rogier van Boxtel, de toenmalige minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid heeft opdracht gegeven tot de inrichting van een Kennisnet Integratiebeleid en Etnische Minderheden met als doel te komen tot een effectievere kennisontsluiting en kennisgebruik. Het Kennisnet Integratiebeleid en Etnische Minderheden (KIEM) is in 2003 opgericht en ondergebracht bij het kenniscentrum Grote Steden en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Justitie. Het kenniscentrum heeft sinds zijn oprichting ruime ervaring opgedaan in het vormgeven van kennisnetwerken op het gebied van het grotestedenbeleid.

Stichting Vluchteling
Stichting Vluchteling is het nationaal samenwerkingsverband van kerken, maatschappelijke instellingen en hulporganisaties dat hulp verleent aan vluchtelingen in Latijns-Amerika, AziŰ, Afrika en Oost-Europa. We hebben zelf geen mensen ter plekke, maar we geven geld om de projecten van (meestal) locale organisaties te steunen. Op deze manier helpen we vluchtelingen bij het opbouwen van een menswaardig, zelfstandig bestaan. Dit doen we via structurele hulp op het gebied van onderwijs, vakopleidingen, medische zorg , landbouw en werk. Verder verlenen we noodhulp: dekens en onderdak, voedsel en drinkwater. Waar mogelijk stimuleren we de vrijwillige terugkeer van vluchtelingen naar hun eigen land. Jaarlijks ondersteunen we voor gemiddeld 10 miljoen euro ongeveer 100 projecten in 40 landen.

 

Vindplaats

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Google
Web www.vindplaats.com

Home | Uw link toevoegen | Adverteren | Webhosting | Traffic | Email

 

Terug naar het hoofdmenu

 


Nedstat Basic - Free web site statistics

(C) UGA MEDIA PUBLISHING